GOTISK

GOTISK

Mål:
Eleverne skal

  • have viden om karakteristiske træk ved den gotiske kirkebygning
  • have viden om de ændringer, der skete efter reformationen
  • kendskab til nogle udvalgte kalkmaleriers motiver
  • kendskab til salmer fra den pågældende periode

Den gotiske kirkebygning

I perioden 1250-1550 blev nybyggede kirker opført i gotisk stil. Nu prøvede man at gøre kirkebygningen let og elegant. Gotikkens byggestil kaldes også spidsbuestilen, fordi alle buer og hvælvinger blev gjort høje og spidse. Bygningsmaterialet var først og fremmest teglsten, fordi man havde lært at brænde sten. I Danmark ser vi ikke så flotte gotiske kirker, som vi ser f.eks. i Tyskland og Frankrig. Eksisterende romanske kirker blev ombygget til gotiske stil, bl.a. ved at de små højtsiddende vinduer blev erstattet med nye i gotisk stil. Det er i denne periode, at de romanske kirker får tilbygget våbenhus og tårn.

Den gotiske billedkunst fremstiller Jesus som den lidende frelser, der døde for at sone menneskers skyld.

 

FAKTA

Reformation betyder forandring og fornyelse. Forandringen medførte, at den romersk-katolske kirke blev delt i to: katolikker og protestanter. I Danmark blev reformationen gennemført i 1536.

Reformationen

Reformationen blev betegnelse for den kirkeomvæltning, som førte til, at Den Romersk-katolske Kirke blev delt, og den protestantiske kirke blev dannet. Reformationen begyndte i Tyskland og førte til omdannelse af den danske kirke i 1536. Den tyske augustinermunk og teolog Martin Luther (1483-1546) bliver betragtet som reformationens egentlige igangsætter og hovedperson.

Den historiske periode, som reformationen fandt sted i, kaldes renæssancen. Dette var en periode, som fik stor betydning. Det var i renæssancen at verden blev større, Columbus opdagede Amerika, og indenfor naturvidenskab fremlagde Nikolaj Kopernikus teorien om, at solen og ikke jorden var verdens centrum. Johan Guttenberg opfandt bogtrykkerkunsten, hvilket betød, at man nu kunne få budskaber ud til mange mennesker. Alle disse forandringer havde større eller mindre betydning for kirkens autoritet og rolle i samfundet. Langsomt begyndte man at stille spørgsmål ved kirkens verdensopfattelse, og mere traditionsbundne forklaringer på samfundets og menneskets opgaver.

Den Romersk-katolske kirke var den altdominerende religiøse magt i tiden. Kirkens centrum var byen Rom, hvorfra pavens magt udgik. Allerede på et tidligt tidspunkt i kirkens historie betragtede man biskoppen i Rom som Kristi stedfortræder på jorden og dermed overhovedet for alle kristne.

I tidens løb indførte paverne flere ting, som ikke stod skrevet i Bibelen, fx helgendyrkelse, pilgrimsvandringer og skærsildstanken. Den katolske kirke mente, at det kun var gennem kirken, mennesket kunne blive frelst. Guds nåde til mennesket blev forvaltet gennem kirkens syv sakramenter: dåb, vielse, konfirmation, præstevielse, sidste olie, skriftemål, nadver.

Efterhånden mistede kirken respekt og autoritet, bl.a. fordi det var synligt, hvordan mange af kirkens folk: pave, biskopper, præster, munke og nonner ikke levede op til de regler, de selv prædikede.

Martin Luther var en af de reformatorer, der stillede spørgsmål ved dele af kirkens lære. Luther tog fx afstand fra de ting, som ifølge den katolske kirke kunne frelse mennesker: Afladsbreve, helgendyrkelse, pilgrimsrejser m.v. Luther ønskede at skelne mellem tro og gerning og var uenig i den måde, den katolske kirke tolkede Bibelen på. Han mente, at man skulle vende tilbage til den oprindelige kristendom, som de første kristne praktiserede den. Han ville reformere eller gendanne den kristne tro. Det vigtigste var efter hans mening det, der stod i Bibelen.

Dette var bl.a. grundlaget for de 95 teser Luther formulerede og satte op på kirkedøren i Wittenberg i 1517, og dermed var reformationen i gang. Hvilke ændringer det medførte fortælles i filmen og ses i faktaboksen.

I Danmark skete reformationen efter en række økonomiske og politiske magtkampe.  En borgerkrig, Grevens fejde, 1534-36 resulterede i, at reformationen blev gennemført. Den danske reformator hed Hans Tausen (1494-1561). Han havde bl.a. studeret i Wittenberg, hvor han blev grebet af den lutherske lære. Reformbevægelsen begyndte i Viborg og bredte sig hurtigt til andre byer. Den endelige gennemførelse skete efter Grevens Fejde i august 1536. Hans Tausen markerede sig også som prædikant og salmedigter. Efter reformationens gennemførelse blev han biskop i Ribe.

 

© 2017 All rights reserved.