MODERNE

MODERNE

Gug Kirke

Altertavlen i Gudumholm Kirke. Poul Ancher Bech: Livsrejsen (2010)

Opgave 1

Se på altertavlen fra Gudumholm Kirke. Forestil dig, at du er manden, der er på vej op ad skrænten og skriv en historie om hans livsrejse.  Hvordan du forestiller dig, at hans liv er og vil blive?

Rejsen som symbol

Rejsen har på samme måde som en fortælling en begyndelse, en midte og en slutning. En rejse er altid lidt  farlig, fordi man ikke ved, hvad der vil ske undervejs. En rejse er også en udfordring, fordi den medfører nye oplevelser og ny viden. Måske kommer man til en korsvej, hvor man skal vælge til hvilken side man vil gå. På den måde er rejsen et symbol på, at mennesket forandrer og udvikler sig. Man taler om både en ydre og en indre rejse.
I Bibelen handler flere fortællinger om rejsen, fx: Udfrielsen fra Ægypten, Abrahams vandring til Moria Bjerg for at ofre Isak, lignelsen om den barmhjertige samaritaner, Jesu gang til Golgata m.fl.

Opgave 2
Lav en altertavle

Forestil jer, at jeres kirkes altertavle skal restaureres og menighedsrådet har bedt jeres klasse om at udføre en midlertidig altertavle til kirken. I skal naturligvis – inden I går i gang – besøge kirken for at blive inspireret.

– Dan grupper ifølge aftale med læreren, lav en altertavle og vis den for resten af klassen.
Billede, collage, mosaik, eller ??? – eget valg.

– Forklar, hvilke tanker I har haft, og hvad I har været inspireret af.
Måske kan jeres altertavle udstilles i kirken

Opgave 3:
Nadveren.

Nadveren er ligesom dåben – et af kirkens sakramenter. Vinen og brødet er de synlige elementer. Da Jesus holdt nadver for første gang, tog han de ting, der stod på bordet og gav til sine disciple: Brød og vin. Brødet er symbol på Jesu krop og vin symbol på Jesu blod.
Læs om Jesu indstiftelse af nadveren på www.bibelen.dk Matt 26,26-29

Alterbordet er det sted i kirken, hvor menigheden samles om nadveren.

Jetsmark Kirke. Kalkmaleri af nadverindstiftelse.

Alterbordet i Gug Kirke
Alterbordet i Gug kirke er ikke placeret midt i kirkerummet, men til siden. Bag alteret er en tilbygning, der kan sammenlignes med den romanske kirkes apsis. Alterbordet er – som resten af kirken – udført i beton og er udformet som et spisebord med 12 tallerkener indstøbt i betonen.

Find alterbordet i Gug kirke HER

Hvorfor tror du, der er 12 tallerkener på Gug Kirkes alterbord?

Find alterbordet i Tømmerby kirke HER

Sammenlign Gug kirkes alterbord med alterbordet i Tømmerby kirke.

Hvilke ligheder og forskelle ser du?

Opgave 4

– Lyt til melodien:

– Lær salmen og syng den
– Læs strofe 1:
– Forklar med dine egne ord, hvad det betyder, at ”det underligste hus står som et helle midt i larmen”
– Diskuter begrebet ”stilhed” – hvad betyder det for dig? Kan du lide stilhed – hvorfor/hvorfor ikke? Hvad kommer du til at tænke på, når du hører ordet ”stilhed”?
– Hvilke ritualer bliver omtalt i strofe 3?
– Sammenlign denne nye salme med salmen ”Kirken den er et gammelt hus” (DDS nr. 323). Hvilken salme synes du bedst om? – argumenter for dit svar.

Uberørt af byens travlhed (DDS nr. 331)

1. Uberørt af byens travlhed og trafikkens tunge brus,
som en helle midt i larmen står det underligste hus.
Stilhed, der er livets egen, overdøver dagens krav,
her hvor Helligånden holder åbent hus for høj og lav.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund.

2. Støjniveauet stiger om os, alle jager efter vind,
så Guds Helligånd må hviske for at nå et splittet sind;
men da hænder søndag morgen det forunderlige, at
Kristus hilser os i døren: “Dine synder er forladt!”
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund.

3. Slægters fodtrin lyder mod os op igennem glemte år,
danse-lette eller tunge, som de følte deres kår,
når de andagtsfulde kom med deres små til livets Gud,
når de knugede af sorgen bar de kære døde ud.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund.

4. Stilhed, der er livets egen, falder på os ord for ord,
når vi knæler ung og gammel med Guds Søn omkring hans bord.
Selviskhed er næsten komisk, her hvor sidste mand er først,
og et fattigt barn, der leger for Guds ansigt, kaldes størst.
Her har dagen evighed,
her har kærlighed sit sted,
hvor Guds Søn er sammen med os under Helligåndens fred,
og da føler vi en stund,
at vi står på hellig grund,
og at livets mening lyder fra vor skabers egen mund.

Mel.: Klaus Brinch 1990. Tekst: Lars Busk Sørensen.

Salmesang i Hørby Kirke

© 2017 All rights reserved.